Tuleohutusalane juhendamine

Tuleohutusalane juhendamine on objektipõhine. Koolitaja tutvustab töötajatele tuleohutusnõudeid lähtuvalt nende töö iseloomust ja viib töötajatele läbi objektil olevate tuleohutuspaigaldiste kasutamise harjutuse ning teavitab töötajaid objektil olevatest võimalikest tuleohtudest ning tulekahju vältimise meetmetest.

 

Tulekahjuõppus

Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest, mille käigus tutvustatakse tuleohutusalaseid teemasid ning plaani. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

 

Tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus

Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

 

Kriisisituatsioonide lahendamine

Koolituse eesmärk on anda inimestele  teadmised hädaolukordade lahendamisest ja oskused tegutsemaks erinevates ohuolukordades. Koolitus on mõeldud koolidele ja lasteasutustele.